GENIUSZ JEST W KAŻDYM Z NAS

A my pomagamy mu rozbłysnąć

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://instytut-geniuszu.pl/

Fundacja Instytut Geniuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - w ramach wykonywania zadań publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Instytut Geniuszu.

Nasze zaangażowanie w ułatwienia dostępu:
Dokładamy wszelkich starań, aby nasza witryna była dostępna i przyjazna dla użytkownika dla jak najszerszego grona odbiorców, niezależnie od ich umiejętności. Poświęcamy czas, naszą wiedzę i kreatywność, aby przyspieszyć dostępność.

Nasza witryna jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) oraz WCAG 2.1. Pomaga nam to zapewnić, że witryna jest dostępna dla osób niewidomych, osób z upośledzeniem poznawczym, niedowidzącymi i nie tylko.

Zastosowaliśmy interfejs ułatwień dostępu, który umożliwia odwiedzającym z określonymi niepełnosprawnościami dostosowanie interfejsu użytkownika i projektu witryny zgodnie z ich preferencjami. Rozważamy ciągłe starania ku coraz większym ułatwieniom dostępu.
Aktywnie angażujemy się w przeprowadzanie regularnych audytów, ocen i testów witryn internetowych, aby mieć pewność, że nasze usługi internetowe spełniają lub przekraczają standardy dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Wilk, kontakt@instytut-geniuszu.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 510 148 710 .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

ontakt@instytut-geniuszu.pl